Idioma: català | castellano

Bones pràctiques

En aquest apartat de Bones Pràctiques recollim algunes experiències que considerem exemplars en la inclusió de la diversitat.

buenas pràcticas gas natural fenosa Gas Natural Fenosa: Distribució homogènia de les persones amb discapacitat a l'empresa i bones polítiques de RSC vinculades a la diversitat.

Gas Natural Fenosa desenvolupa les seves polítiques de inclusió de la discapacitat i la igualtat de oportunitats als valors i a la estratègia corporativa, rebutjant la discriminació per qualsevol motiu, incloent la discapacitat com a un d'ells.

La distribució de les tipologies de discapacitat, gènere i edat mitja a Gas Natural Fenosa són homogènies i guarden relació amb la societat i/o amb la resta de personal de plantilla. Constatem també, que la totalitat de les persones amb discapacitat a l'empresa, té contracte indefinit.

La correlació entre la distribució de les categoríis professionals a les que estan adscrites les persones amb discapacitat de Gas Natural Fenosa respecte al total de la plantilla és també homogènia, existint persones amb discapacitat a totes les categories considerades a l'anàlisi. Si bé el gruix de persones amb discapacitat es concentra als llocs de treball operatius, observem un percentatge elevat de persones amb discapacitat entre els càrrecs intermitjos.

L'objetiu del Model EDC és que les polítiques de selecció tinguin en compte la incorporació de persones amb discapacitat a l'empresa, que la discapacitat es distribueixi homogèniament i que el seu comportament amb el global de la plantilla sigui paral-lel, punts que compleix Gas Natural Fenosa.

Destaquem també, les bones polítiques de RSC de Gas Natural Fenosa. Aquestes polítiques tenen en compte aspectes de inclusió de la diversitat i la discapacitat.

Segons es reflexa a l'Informe de Responsabilitat Corporativa del 2010 "Gas Natural Fenosa té, com un dels seus objectius principals, participar de una manera activa i compromesa amb les polítiques de suport i col.laboració amb la integració social i laboral de les persones discapacitades. Aquest compromís es concreta en facilitar l'accés al treball a l'empresa, amb independència de discapacitats o característiques personals, creant l'entorn adequat per a que tots els empleats puguin participar i competir, així como col.laborar amb altres empreses i institucions que també facilitin la integració laboral de les persones amb discapacitat".

Aquest tipus de polítiques permet la millora del sentiment de grup dins la corporació dels empleats, ajuda a la gestió eficient de la inclusió de la diversitat a la empresa, i permet a Gas Natural Fenosa comprometerse amb el seu entorn, els seus stakeholders i amb la societat amb la que interactúa.


buenas pràcticas cobega La implementació de polítiques i pràctiques inclusives, un factor clau a l'excel·lència de COBEGA

Cobega disposa de Protocols Excel·lents en Selecció, Contractació i Formació, amb procediments explícits que eviten qualsevol discriminació negativa per motius de discapacitat; Aquests protocols regulen les fonts de reclutament externes, donant un especial pes a les empreses de inserció laboral de persones amb discapacitat.

Dins el Pla estratègic de Cobega, al Projecte Diversa, s'inclou una Política de Igualtat i Integració de persones amb discapacitat que preveu mesures de flexibilitat i conciliació laboral. Gràcies també a aquest projecte, Cobega estableix també aliances estratègiques amb fundacions que treballen per la inclusió de les persones amb discapacitat.

Cobega disposa d'un ampli i compromès ventall de procediments de Excel·lència Social a la seva relació amb proveïdors i de un Excel·lent Protocol de Contractació i Gestió de empreses externes amb clàusules específics de Responsabilitat Social i de Inclusió de la Diversitat i la Discapacitat.


buenas pràcticas seat SEAT: Excel·lència en la retenció del talent

El comprimís d'una empresa amb la integració de la discapacitat va més enllà del compliment amb la legislació vigent. Aquest és el cas de l'empresa SEAT, S.A. i la seva iniciativa d'atenció especial als treballadors amb una discapacitat no reconeguda oficialment.

L'empresa SEAT, S.A. ve desenvolupant des de mitjans dels anys 80 una iniciativa de reconeixement intern de discapacitats sobrevingudes als seus empleats, ja siguin permanents o temporals, a les que denomina facultatives. Aquesta tipologia de discapacitat no arriba al 33% reconegut per l'Administració Pública ni suposa una invalidesa permanent. No obstant, SEAT ofereix mesures d'atenció especial i retenció a aquells treballadors que així ho sol·liciten i que acreditin alguna limitació per al treball, reconeixent-los aquest grau de discapacitat i incloent la possibilitat de readaptació de les seves funcions, permetent un reajustament del seu lloc de treball. Tot plegat genera un benefici mutu tant pel treballador com per l'empresa, donat que permet la continuïtat del treballador en el procés productiu, ajustant les seves funcions a les seves noves necessitats.

Amb aquest fi, SEAT disposa d'un Servei Mèdic propi i d'una Comissió de Llocs de Treball Protegits composada per representants de l'empresa i dels treballadors, que es reuneix amb caràcter mensual de forma ordinària i de forma extraordinària tantes vegades com ho requereixi la necessitat de seguiment dels treballadors amb discapacitat. Aquesta comissió analitza peticions de reajustament de funcions i aplicació de mesures laborals flexibles, derivades pel servei mèdic intern de SEAT, per a treballadors als que se'ls hagi certificat una discapacitat tant facultativa com reconeguda.

SEAT comptava a finals de setembre de 2010 amb 219 treballadors amb discapacitat certificada oficialment i amb més de 130 treballadors reconeguts amb una discapacitat facultativa, a les que se'ls havia facilitat una readaptació de les seves funcions laborals per a adequar-les als seus nous requeriments i limitacions específiques.

És per aquest motiu que, sens perjudici del compliment del 2% que fixa la LISMI d'incorporació de persones amb discapacitat a l'empresa, mitjançant l'ampliació de la definició interna del concepte de discapacitat, SEAT està duent a terme una Bona Pràctica d'integració i retenció de persones amb discapacitat, significant-se com una empresa compromesa i socialment integradora.

Seeliger y Conde Diversity
c/ Provenza 267-269 Pral | 08008 Barcelona | T +34 93 215 05 05 | F +34 93 215 78 87
c/ Velázquez, 18 | 28001 Madrid | T +34 91 577 99 77 | F +34 91 577 41 24
Política de privacidad - Politica de cookies

w3c css
w3c html
wai-AA

Usamos cookies de terceros para ofrecerle contenidos adaptados a sus intereses. Al navegar por este Sitio Web, acepta su instalación y uso. Puede consultar la Política de Cookies para más información.

ACEPTO